Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, konkrétne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nasledovnými zásadami:

1) Prevádzkovateľ osobných údajov:

Travellino s.r.o., so sídlom: Suché Miesto 54, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, IČO: 45 520 852, zapísaná v OR OS Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo : 64 670/B (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“)

2) Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Kontaktná adresa: Suché Miesto 54, 900 25 Chorvátsky Grob
Telefonický kontakt: +421 905 404 877
Emailový kontakt: marieta.horackova@travellino.eu
webové sídlo: www.travellino.eu

3) Účel spracúvania osobných údajov klientov:

  1. poskytovanie služieb cestovného ruchu prostredníctvom plnenia Zmluvy o obstaraní zájazdu pre objednávateľa ako cestujúceho a prípadných spolucestujúcich a uplatňovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa zo Zmluvy o obstaraní zájazdu,

Právny základ: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

  1. vybavovanie prípadných reklamácií,

Právny základ: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a súvisiace právne predpisy

  1. vedenie účtovnej agendy a plnenie archivačných povinností,

Právny základ: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a súvisiace právne predpisy

  1. marketingové účely, a to zasielanie newslettrov a účasť v spotrebiteľských súťažiach na sociálnych sieťach,

Právny základ: súhlas udelený klientom na marketingové účely, ktorý môže klient kedykoľvek odvolať

4) Kategórie dotknutých osobných údajov klienta:

Pre sprostredkovanie uzatvorenia, plnenia, ukončovania Zmluvy o obstaraní zájazdu, Poistnej zmluvy alebo inej zmluvy, predmetom ktorej môže byť obstaranie zájazdu, obstaranie letenky, vybavenie vstupných víz, obstaranie dopravných služieb, obstaranie ubytovacích služieb s našimi zmluvnými partnermi, ktorí zabezpečujú minimálne rovnakú úroveň ochrany osobných údajov spracúvame tieto Vaše osobné údaje:

–          meno a priezvisko klienta a spolucestujúcich,

–          e-mailová adresa klienta a prípadne spolucestujúcich,

–          telefón klienta a prípadne spolucestujúcich,

–          dátum narodenia klienta a spolucestujúcich,

–          adresa bydliska klienta a spolucestujúcich,

–          číslo bankového účtu.

V prípade, ak to je nevyhnutne nutné pre dosiahnutie účelu podľa bodu 3 písm. A vyššie (t.j. pre poskytovanie služieb cestovného ruchu), môžeme Vás požiadať aj o poskytnutie nasledovných osobných údajov:

–          číslo občianskeho preukazu alebo pasu,

–          sken pasu a fotografia (v prípade poskytovania služieb vybavenia vstupných víz),

–          osobitných zdravotných obmedzení a potreby asistencie,

–          rodné číslo (v prípade sprostredkovania poistenia)

–          údaje o zdravotnom stave, poskytnutom ošetrení a liečení (v prípade likvidácie poistnej udalosti)

Pre marketingové aktivity a spotrebiteľské súťaže môžeme spracúvať nasledovné údaje:

–          emailová adresa,

–          meno a priezvisko,

–          poštová adresa.

 

5) Príjemcovia osobných údajov klienta:

Vaše osobné údaje poskytujeme výhradne dodávateľom služieb cestovného ruchu (pre zájazdy – cestovné kancelárie, pre letenky – IATA agentúry, pre poistné služby – poisťovne, pre zabezpečenie vstupných víz – veľvyslanectvá, konzuláty alebo vízové centrá jednotlivých krajín sveta, pre zabezpečenie dopravných služieb –  poistných dopravcovia, pre zabezpečenie ubytovacích služieb – cestovné kancelárie alebo ubytovatelia) s ktorými máme uzatvorený zmluvný vzťah na základe vzájomných zmlúv a ktorí poskytujú minimálne rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ako zabezpečuje Prevádzkovateľ.

6) Prenos osobných údajov klienta do krajín mimo EHP:

V prípade prenosu Vašich osobných údajov do krajín mimo EHP ste o tejto skutočnosti informovaný pri podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu. Do krajín mimo EHP prenášame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu v zmysle Zákona a Nariadenia.

7) Doba uchovávania osobných údajov klienta

Vaše osobné údaje spracúvame minimálne po dobu dvoch (2) rokov, čo zodpovedá premlčacej dobe v zmysle príslušných právnych predpisov, maximálne však po dobu požadovanú právnymi predpismi hlavne pre potreby daňovej kontroly, kontroly v oblasti ochrany spotrebiteľa a kontroly v oblasti ochrany osobných údajov, čiže päť (5) až desať (10) rokov podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov.

V prípade udelenia súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely spracúvavame tieto päť (5) rokov resp. do odvolania Vášho súhlasu.

8) Práva dotknutej osoby = práva klienta:

V zmysle Zákona a Nariadenia máte najmä tieto práva:

–       právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sa vás týkajú,

–       právo na potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,

–       právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,

–       právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splnené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,

–       právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

–       právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to na účely marketingu alebo spotrebiteľských súťaží,

–       právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,

–       právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

–       právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:

Úradu na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12, 820 07 Bratislava,

tel. +4212 32313220

www.dataprotection.gov.sk.

Vaše práva vymenované vyššie môžete uplatniť ústne, písomne alebo elektronicky prostredníctvom kontaktných údajov Prevádzkovateľa.

Ak požiadate o poskytnutie informácií alebo budete uplatňovať práva vo vzťahu k osobným údajom ústne, sme oprávnený odmietnuť Vám takéto informácie alebo uplatňovanie práv bez preukázania Vašej totožnosti.

Je vo Vašom záujme, aby ste nás informovali o prípadnej zmene Vašich osobných údajov, aby sme Vám vedeli vždy poskytovať kvalitné služby.

9) Získanie osobných údajov klienta

Vaše osobné údaje získavame výlučne pri uzatváraní Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo pri uzatváraní inej zmluvy, ktorou Vám poskytujeme služby cestovného ruchu v našej cestovnej agentúre. Ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo inej zmluvy, prípadné Vami poskytnuté osobné údaje hneď vymažeme.

Vaše osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené nakladať.

10) Odvolanie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely

Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať písomne zaslaním dokumentu s vetou:

Odvolávam svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre marketingové účely spoločnosťou Travellino s.r.o.

elektronicky na adresu:       marieta.horackova@travellino.eu

písomne na adresu:                        Suché Miesto 54, 900 25 Chorvátsky Grob.

 

Platné od 25.5.2018